# NATULIQUE

Cập nhật những mẫu tóc mới nhất từ các nhà tạo mẫu tóc trên toàn thế giới với hashtag NATULIQUE .